Tреће тромесечје школске 2020/2021

Треће тромесечје у нашој школи завршава се дана 31.3.2021. године када сви ученици кпји су редовно похађали наставу морају бити оцењени сразмерним бројем оцена, броју недељних часова како је регулисано Правилником о оцењивању ученика у Основној школи.

index2ТРЕЋЕ ТРОМЕСЕЧЈЕ 2020/21

Post Author: Nikola

Александар Бркић