Запослени

Основна школа “Јован Цвијић” Дебрц школску 2020/2021 почиње са добром и одговарајућом квалификационом структуром према постојећем Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника. Све наставне области сем дела математике, енглеског језика и физике су стручно застуупљене.

Основна школа “Јован Цвијић” Дебрц има 72 радника, и то:

 • Директор (1)
 • Помоћник директора (0,2)
 • Стручни сарадници (1,5)
 • Секретар (1)
 • Наставника предметне наставе (22)
 • Наставника разредне наставе (18)
 • Вероучитељи (1,45)
 • Финансијски радник (2)
 • Сервирка (2)
 • Ложач централног грејања (3)
 • Помоћни радници (9)