О школи

Почетак утемељења школе у Дебрцу је било  1892.године.

Тадашњи председник општине Дебрц ,Илија Ђурић је једну од општинских зграда доделио наменски за дебрчку школу.

Но како је та зграда била неусловна, јер није грађена по стандардима школског објекта, иницијативом грађана 1910.године долази до градње школске зграде на данашњој локацији.

Та зграда је и сада у функцији школе у нешто преуређеном облику и у њој се налaзи фискултурна сала, кабинет за техничко, канцеларија стручне службе.

Од 1962.године школа носи име великог научника Јована Цвијића.*

У свом саставу школа има 9 јединица са 397 ученика и то :

1. Дебрц – централа ( I/1, II/1, III/1, IV/1, V/1, V/2, VI/1, VI/2, VII/1, VII/2, VIII/1, VIII/2 )

2.     Прово- подручна 8-разредна школа ( I/2,II/2,III/2, IV/2, V/3, VI/3, VII/3, VIII/3 )

3.     Бељин – 1 комбинациа од три разреда ( II,III,IV )

4.     Драгојевац – 2 комбинације од два разреда ( I-III, II-IV )

5.     Звезд – 2 комбинације од два разреда  ( I-IV, II-III )

6.     Јазовник – 1 комбинацијa ( II-IV ) , два чиста одељења 1. И 3. разред

7.     Месарци – 1 комбинација од два разреда ( II-IV )

8.     Суво Село – 1 комбинација од 3 разреда ( I, III, IV )

9.     Трбушац – 1 чисто одељење – IV/9

 

У школи је ангажовано 72 радника од чега 54 су у непосредној настави а остало је ваннаставни кадар у који спада управa школе, стручна служба и помоћни радници.

Школа у Дебрцу наставу изводи у две смене а у осталим школсkим јединицама се изводи једносменски рад.

Своју делатност школа спроводи у складу са прописаном законском регулативом и остварује запажене резултате на свим нивоима такмичења, активно учествује у свим културним догађајима који се организују на подручју општине Владимирци и са локалном самуоправом је остварена изузетно добра сарадња.

Школа активно учествује на разним конкурсима расписаним од стране министарства, полако се подиже ниво  опремљености савременим наставним средствима, а постигнућа ученика су у складу са каспацитетима која су далеко испод републичког просека али услед негативне селекције и значајних миграција – односно исељења целих породица радимо најбоље што можемо у складу са оним што добијемо.