Ђачки парламент

У последње два разреда основне школе организује се ђачки парламент, ради:

  • Давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
  • Разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
  • Обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
  • Активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
  • Предлога чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика;

Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у школи.

Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, односно проширеног сазива школског одбора у складу са чланом 57. Закона о основама система образовања и васпитања.

Ђачки парламенти школа могу да се удруже у заједницу ђачких парламената.