Школски спорт – упитник

Поштовани,

Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. и пратећим Акционим планом за период од 2021. до 2023. године планиране су одређене активности усмерене на развој школског спорта. Министарство просвете, науке и технолошког развоја формирало је интерсекторску радну групу која се бави питањима школског спорта у циљу успостављања механизама интерсекторске сарадње за школски спорт. Једна од активности радне групе односи се на испитивање унутрашње и спољашње мотивације наставника предмета физичко и здравствено васпитање и наставника разредне наставе, запослених у школама, за остваривање и унапређивање програма школског спорта, као и ученика и родитеља, односно других законских заступника, као и добијање информација о активностима и ресурсима школа као образовно-васпитних установа.

Наведени упитници се попуњавају онлајн и налазе на линковима:

Упитник за школе (попуњавају директори школа у сарадњи са стручним већем наставника физичког и здравственог васпитања) – https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FiDqsGg6UnFw4oiuSA&data=04%7C01%7Czvezdana.jankovic%40mpn.gov.rs%7C7713961b549a43f134df08da1eaaec5e%7Ce9869d9e5f16415689b0d51630ff7000%7C1%7C0%7C637856016719625343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KQXbJGNP%2FSXB2BPostuotbQd%2FZvsPZmZrDCHYAtv9BM%3D&reserved=0

Упитник за ученике (попуњавају ученици 3-8. разреда ОШ и ученици СШ) – https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FZJmL5Mm3zD5iFekP9&data=04%7C01%7Czvezdana.jankovic%40mpn.gov.rs%7C7713961b549a43f134df08da1eaaec5e%7Ce9869d9e5f16415689b0d51630ff7000%7C1%7C0%7C637856016719625343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UpdlhjKbBeLP0FxxKUTf13GUgHwF%2FglaXIo7LjTX9Gk%3D&reserved=0

Упитник за родитеље (попуњавају родитељи свих ученика) – https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FRFtmaKL5YohubPsW8&data=04%7C01%7Czvezdana.jankovic%40mpn.gov.rs%7C7713961b549a43f134df08da1eaaec5e%7Ce9869d9e5f16415689b0d51630ff7000%7C1%7C0%7C637856016719625343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=J8dJyntmeDMYQpdxjCAYqcrRGmCz29ECMsjeLeSeJhk%3D&reserved=0

Упитник за наставнике (попуњавају наставници предмета физичко и здравствено васпитање и наставници разредне наставе) – https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FWXWBvdjseQjf9Sbm9&data=04%7C01%7Czvezdana.jankovic%40mpn.gov.rs%7C7713961b549a43f134df08da1eaaec5e%7Ce9869d9e5f16415689b0d51630ff7000%7C1%7C0%7C637856016719625343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=o%2FN3KwrKN93bnkWpbAta5hCDi8pq9Oul%2B1z1NLC9Pa8%3D&reserved=0


У складу са тим молимо Вас да узмете учешће у истраживању тако што ћете писма у прилогу меила, као и линк проследити наставницима, ученицима и родитељима.


Рок за попуњавање упитника је најкасније до 21.04.2022. године.Сектор за предшколско и осново образовање и васпитање

Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

Министарство просвете науке и технолошког развоја

Post Author: Nikola

Александар Бркић